Kommunestyret vedtok i møte 12.12.2019, sak 216/19, områderegulering for Nordbyen. 

Deler av planen er foreløpig unntatt rettsvirkning.

Nordbyen ligger i nordre del av Tromsø sentrum, mellom Kystens hus og Fiskernes agnforsyning, og i hovedsak øst for Skippergata.
 
Formålet med planen er at Nordbyen skal forsterke Tromsø som arktisk hovedstad og legge til rette for utvikling av Nordbyen som:  
•  en klimavennlig, smart og helhetlig utvidelse av sentrum.  
•  et attraktivt område for nye investeringer i bygningsmasse og uterom.
•  et område med bymessig og riktig balansert funksjonsblanding.

Planen skal videre:
•  ivareta Tromsøs urbane egenart, landskapet og kulturminnenes store tidsdybde.
•  sikre sammenhengende byrom, gater, parker og sjøfront som er tilgjengelig for alle.  
•  sikre en robust, energivennlig infrastruktur og bebyggelse tilpasset et klima i endring.

Plan 1846 Områderegulering Nordbyen - vedtatt plan.jpg

Dokumenter:
saksramlegg
Saksprotokoll 

Vedlegg 1: Plankart
Vedlegg 2: Planbestemmelser
Vedlegg 3: Plan for offentlig rom
Vedlegg 4: Planbeskrivelse
Vedlegg 5: Merknadsbehandling
Vedlegg 6: Vedlegg til Planbeskrivelse 1-13
Vedlegg 7: Vedlegg til Planbeskrivelse 14-17

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen. Klage sendes Tromsø kommune, Byutvikling, Postboks 6900 Langnes, Rådhuset, 9299 TROMSØ, eller epost; postmottak@tromso.kommune.no, innen 2. april 2020.