Kontrollutvalget 2015-2019

Faste medlemmer
Personlige varamedlemmer
Rolleiv Olav Lind (H), leder Edmund Kristoffersen (H)
Kåre Sørensen (Ap), nestleder Oddny Aleksandersen (Ap)
Benedikte Figenschou (H) Marie Fangel (V)
Jon Arne Jørstad (Rødt) Åshild Fause (SV)
Kari Workinn (FrP) Tor Johansen (FrP)

E-post- og telefonliste for kommunestyret

Møteplan, protokoller og sakslister

Møteplan 2018

24. januar
26. februar
14. mars
10. april 
19. april
23. mai
13. juni
22. august
19. september
17. oktober
14. november
5. desember

Møtestart er fastsatt til kl 12.00 og møtene holdes normalt på Rådhuset. Det kan settes opp ekstraordinære møter ved behov.
 

Protokoller

Sakslister

Kontrollutvalgets sekretariat

Inger Johansen, seniorrådgiver
Telefon: 77 87 10 65/ 913 51 994
E-post: inger@k-sek.no

Bjørn H. Wikasteen, seniorrådgiver
Telefon: 77 78 80 43
E-post: bhw@k-sek.no

Adresse
K-Sekretariatet IKS, Postboks 6600, 9296 Tromsø
Nettside K-Sekretariatet IKS

Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalgets lovbestemte arbeidsområder og oppgaver er i hovedsak regulert i kommunelovens kapittel 12 - spesielt § 77, samt Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret utføre de oppgaver som følger av kommunelovens § 77 nr. 4-6.

Disse oppgavene er:

  1. Å føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen
  2. Å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
  3. Å føre kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
  4. Å påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.
  5. Å rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.

Kontrollutvalget forestår på kommunestyrets vegne planlegging av, og faglig tilsyn med, all kontrollvirksomhet innenfor og i tilknytning til kommunen.

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Etter hvert som offentlige sakslister og protokoller for møtene i kontrollutvalget er klare, vil dokumentene bli gjort tilgjengelige for nedlasting.