Enhet for klima og miljø

Konstituert leder: Marta Karoline Jansen
Telefon: 948 49 394

Besøksadresse Rådhuset, Rådhusgata 2, 4. etasje

Miljømillionen 2017

Etter tildelingsrunden våren 2017 sto et beløp på 290 000 kroner fortsatt ufordelt. Det ble derfor en ekstra søknadsrunde med søknadsfrist 15. juli 2017. 

I denne runden var det frivillige lag og foreninger samt bedrifter med en sterk miljøprofil som kunne søke om tilskudd. Etter at søknadsfristen gikk ut, så har det kommet inn 18 søkere. Søknadene vil nå bli behandlet, og sendt til politisk behandling. Søkerne kan vente svar i løpet av november.
 
Tiltak som støttes må ha ett eller flere av følgende elementer:
 • redusert behov for motorisert transport
 • redusert forbruk og økt gjenbruk
 • redusert energiforbruk
 • klimatilpasningstiltak
Dette kan for eksempel være innkjøp av elsykler med tilrettelegging for ladepunkt og sykkelparkering, systemer for materialgjenvinning, dekkbytte til piggfritt på transportmidler som eies av lag, foreninger eller bedrifter, urban dyrking eller kartlegging som kan føre til effektive tiltak for bedre luftkvalitet og trafikkflyt.

Kriterier
Det legges vekt på egenandel i form av eksterne midler. Dugnadsinnsats kan regnes som egeninnsats med en timepris på kr 350 per time. Det kan gis støtte med inntil 50 prosent av tiltakets totale kostnad inklusiv egenandel. Tilskuddet kan være maksimum kr 100 000. Søknader om større beløp vil ikke bli behandlet. Det er ikke mulig å motta kommunale tilskudd etter mer enn én ordning.

Vilkår for utbetaling 
Innvilgede søknader vil få utbetalt hele det tildelte beløpet. Utbetalingen skal betraktes som et forskudd inntil tiltaket er gjennomført. Tidsplan for gjennomføring og rapportering skal fremkomme av søknaden. Det skal leveres en sluttrapport, som skal godkjennes av kommunen. Sluttrapporten skal inneholde bilder, tekst og et enkelt regnskap. Det skal i søknad og sluttrapport dokumenteres at tiltaket fører til et reelt bidrag til miljøet i form av reduserte utslipp av klimagasser eller redusert risiko av skader som følge av et klima i endring. Midlene vil bli lyst ut via dagspressen og kommunens mediekanaler. 

Søknadsskjema (DOC) (PDF) sendes Tromsø kommune, Klima- og miljøkontoret, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø eller via e-post til postmottak@tromso.kommune.no

Innvilgede søknader 2016

Den 3. mars 2016 behandlet Byrådet 22 søknader om tilskudd fra ordningen Områdemidler miljø. Det ble søkt tilsammen om vel to millioner kroner. Kun en million er til disposisjon. De 16 søkere som fikk innvilget sin søknad har fått skriftlig beskjed om tildelingen.

Invilgede søknader for 2016
 • Sentrumsbarnhagene: kr. 100 000 til elsykler enhetslederne
 • Samarbeidsutvalget Sorgenfri barnehage: kr. 38 000 til oppgradering uteområdet
 • Trollringen Velforening: kr. 100 000 til helårlig bruk av fellesanlegg
 • 4H Troms: kr. 100 000 til møteplass økohagen med drivhus
 • FAU ved Trondjord skole: kr. 79 000 til oppgradering uteområdet
 • FN-sambandet Tromsø: kr. 25 000 til "Klima - klarer vi det?"
 • Natur og ungdom: kr. 10 000 til Ren kyst - strandrydding (i tillegg støtte fra Ren kyst-prosjektet)
 • Lakselvbukt utviklingslag: kr. 100 000 til gapahuk for rullestolbrukere
 • Fremtiden i våre hender: kr. 100 000 til Grønn omstilling, frokostseminarer
 • Kraknes friluftslag: kr. 11 200 som bidrag til anskaffelse utstyr til skiløypepreparering
 • Skjelnan skole: kr. 80 000 til discgolf-skolebane
 • UL Samhold: kr. 60 000 til septikablegg bygdehuset
 • UL Samhold: kr. 25 000 til mediasenter for barn
 • Velforening Kvaløysletta Sør: kr. 40 000 til oppgradering lekeplasser
 • Eidkos- og Jensvoll Velforening: kr. 75 000 til Natursti - turglede for alle
 • Trondjord-Kvaløyvågen utviklingslag: kr. 56 800 til arbeid rundt treningssenter

Innvilgede søknader 2015

Innvilgede søknader juli 2015, 2. tildelingsrunde

 • Kaldfjord og omegn bygdehusforening, kr. 50 000 til renovering av kjøkken, WC m.m.
 • Norske Redningshunder, kr. 40 000 til innkjøp GPS med tilhørende sporingsutstyr
 • Brensholmen-Sommarøy utviklingslag, kr. 20 000 til innkjøp regattajoller
 • Barnehagesammenslutning Tromsø 2020, kr. 35 000 til studietur om kreativt gjenbrukssenter
 • Bygdelaget Vårglimt, kr. 50 000 til ny slamavskiller Bygdeheimen
 • Heracleums venner, kr. 25 000 til busstur for beboere og pårørende
 • Åsland Vel, kr. 30 000 til rehabilitering fotballbane
 • Agat- og Topasvegen Velforening, kr. 35 000 til forbedring adkomst lekeplass (universell utforming)
 • Dyrebeskyttelsen Tromsø, kr. 45 000 til lufteplass, redskapsbod og varmepumpe
 • Kuttersvingen Velforening, kr. 29 000 til reetablering tilbud barn og unge
 • Ullsfjord Sportsklubb, kr. 70 000 til helårs turløype
 • Tromsø Ryttersportforening, kr. 40 000 til drenering/oppgradering ridesti
 • Fortidsminneforening, kr. 25 000
 • Norsk design- og arkitekturforening, kr. 25 000 til bakgårdsfest

Innvilgede søknader 2014

Følgende søknader som kom inn til 1. desember 2014 ble innvilget
 • Erikjord Velforening, kr. 56 000 til oppføring av grillhytte
 • Sjursnes utviklingslag, kr. 25 000 til utsiktsrydding fase 3
 • Kløverhagen 4H, kr. 100 000 til økologisk felleshage
 • Eidtun bygdehusforening, kr. 80 000 til oppgradering av bygdehus
 • Stakkevollan barnehage, kr. 20 000 til lavvo
 • Edelstein Velforening, kr. 45 000 til opføring av grillhytte
 • Læringstun Holt, kr. 100 000 til oppholdsrom
 • Søndre Kvaløya utmarkslag, kr. 90 000 til nedre trase Bakkejordløypa