Husk å registrere ditt vannforsyningssystem innen 1. juli 2018

Deler du brønn med naboen? Da må du registrere ditt vannforsyningssystem innen 1. juli 2018.
Alle vannforsyningssystemer som gir vann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder for både brønner, tjern og bekker.
​Formålet med registrering er å gi kommunen et godt grunnlag for å ta drikkevannhensyn når det utarbeides kommunale planer og reguleringsplaner.

Registreringen er gratis, og gjøres enkelt via pc, nettbrett eller mobil. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markre stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares. 

Les mer og registrer ditt vannforsyningssystem her

Slamtømming 2018


Når og hvor tømmer vi

Tømming av slamtanker fra husholdninger og fritidsboliger starter etter 17 mai og vil pågå frem til 1. oktober. Oppstarten av tømmesesongen vil bli annonsert ca 14 dager før tømmingen starter. Tømming vil være på øyene og Vikran. Det sendes ut telefonvarsling (enten talemelding eller sms) i forkant av oppstart (ca ei uke før) på en rute.
Behov for ekstratømming (ekstra kostnad iht betalinggssatsene til Tromsø kommune, Vann og avløp) ta kontakt med Vann og avløp, for bestilling.

Hva krever tømmingen av meg

 • Tømmeluka skal være synlig og merket med påle påført gårds-­ og bruksnummer.
 • Eventuelle fremmedlegemer (jord, blomsterkasser etc.) skal være fjernet fra tømmeluka.
 • Tømmeluka må være låst opp.
For øvrig er det abonnentens ansvar at slamtanken er i forsvarlig stand og sikret.


Hva koster dette
Ordinær tømming er allerede betalt via slamgebyret. For ekstraordinær tømming må abonnenten betale ekstragebyr. For tømming utenom tur må abonnenten betale for medgått tid. Abonnenten vil bli fakturert for medgått tid til leting og klargjøring hvis kravene over ikke er oppfylt.

Hvem kontakter jeg ved spørsmål
Henvendelser angående tømming gjøres til Perpetuum Miljø AS på telefon 4000 2929 eller kundesenter@perpetuum.no. Manglende tømming må meldes inn så raskt som mulig etter at tømming skulle vært utført.

 

Krav til private avløpsanlegg

Om du skal utbedre eksisterende avløpsanlegg eller etablere nye må du sende inn søknad om utslippstillatelse. Dersom anlegget skal tilknyttes kommunalt avløpsnett skal VA-søknad også fylles ut og sendes inn til Vann og avløp. Videre skal bygging og utbedring utføres av en godkjent entreprenør. Vi anbefaler å be om tilbud fra minst tre ulike entreprenører.

Søknad om utslippstillatelse finner du her.
VA-søknad finner du her.
 

Nyttig informasjon om avløpsanlegg

Avløpsanlegget må også ha en renseløsning. Det finnes ulike typer renseløsning, for eksempel slamutskiller, minirenseanlegg, filterbedanlegg etc. Hvilket som passer bedt for ditt avløp er avhengig av blant annet utslippskrav, naturforhold og kostnader for etablering og drift av anlegget.
Her kan du lese mer om ulike typer renseløsninger og hva som kan passe best for deg.
Rådfør deg med din utvalgte entreprenør.
 

Dersom du har / skal ha slamutskiller

Utslippsvannet fra en slamavskiller er fortsatt forurenset og skal håndteres på en av tre måter:
 • Filtreres i grunnen (infiltrasjonsanlegg, jordmassene må være egnet og godkjent for bruk til infiltrasjon).
 • Føres i lukket ledning og ut i sjøen (resipient) til 2 meter under laveste lavvann.
 • Føres ut i en helårsbekk (resipient). Om flere husstander bruker samme bekk som resipient, må bekkens vannføring stå i forhold til dette. For denne løsningen kreves det at avløpsvann fra slamavskiller renses ytterligere før det går til bekk.
Det er forbudt å føre utslippet på jordoverflaten eller til tørrlagt bekk.
 

Krav til slamavskillere (septiktank/avløpsanlegg)

 • Slamavskiller/avløpsanlegg skal være sertifisert og godkjent.
 • Størrelse på slamavskiller avhenger av bolig: en boenhet skal ha 4 m³, to boenheter skal ha 7 m³ (også enmannsbolig med sokkelleilighet), 3 boenheter skal ha 9 m³ osv. Hytter med høy indre teknisk standard skal slamavskiller dimensjoneres som for bolig.
 • Taknedløp og drensvann skal ikke inn på slamavskiller.
   

Anleggseier er ansvarlig for at avløpsanlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand.
 

Godkjenning av anlegg før byggestart

Bygging av avløpsanlegg er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.a. Før bygging av avløpsanlegg kan igangsettes, må det som nevnt foreligge utslippstillatelse. Det må også foreligge en godkjent byggetillatelse. Byggetillatelse finner du mer informasjon om på Byggesak. Utslippstillatelse er et vedlegg til byggesøknaden. 

Krav til kompetanse for utførende personell

Hvilken kompetanse din utvalgte entreprenør skal ha står beskrevet i Tromsø kommunes VA-norm, se punkt 4.3 angående krav til kompetanse. 


Vil du vite mer om avløpsanlegg anbefales nettsiden www.avlop.no
Du kan også ta kontakt med Vann og avløp, Kundeservice på tlf. 916 91 210
 

 

Kontroll av private anlegg

Sommeren 2008 startet Vann og avløp opp kontroll av mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune. Kontrollene er gjennomført, med unntak av et mindre antall avløpsanlegg. De resterende kontrollene vil bli foretatt fra og med sommeren 2018.

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg ble vedtatt i kommunstyret 29/8 -12 - sak 135/12. 

1. Lokal forskrift om utslipp
2. Kommentarer til lokal forskrift
3. Søknadsskjema utslippstillatelse
4. Veiledning til søknadsskjema
5. Tekniske bestemmelser
6. Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll