Helsehuset inneholder tjenester både før og etter sykehusbehandling til personer over 18 år som har behov for et kommunalt tilbud utover fastlege, legevakt og andre kommunale tilbud.

Her er kommunens akuttplasser, korttidsplasser for utskrivningsklare pasienter, senger for lindrende behandling, rehabiliteringsplasser og ettervern for rus og psykiatri samlet. 

Kontakt oss

Besøksadresse: Hansine Hansens veg 90, 9019 Tromsø (ovenfor Universitetssykehuset, tannhelsehuset og BUP)
Postadresse: Helsehuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Fakturaadresse: Tromsø kommune, Fakturasenteret, Postboks 6901, 9299 Tromsø

Telefon: 469 55 000

Vakttelefoner avdelinger
Forsterket korttid: 468 57 389
Korttid: 468 31 564
Lindrende: 468 05 681
Rehabilitering: 947 88 154
Rus- og psykiatri: 948 63 290
Øyeblikkelig hjelp døgn: 948 75 542
Medisinsk service: 912 47 807

Konstituert seksjonsleder: Roar Evjen, 91 87 93 60

Avdelinger

Helsehuset har 69 sengeplasser og rundt 140 ansatte fordelt på følgende avdelinger:
 • Lindrende avdeling
 • Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD)
 • Rehabiliteringsavdeling
 • Forsterket korttidsavdeling
 • Korttidsavdeling
 • Rus og psykiatri
 • Medisinsk service (leger, terapeuter og sosionom) 

Dette tilbyr vi

ØHD (Øyeblikkelig Hjelp Døgnopphold)
Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) er et tilbud til pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie ved forverring av kjent sykdom eller ved akutt oppstått sykdom. Pasienter behandles av lege med allmennmedisinsk kompetanse og følges opp av sykepleier. Tilbudet skal være like godt eller bedre enn innleggelse i sykehus og gis i inntil 72 timer (tre døgn). Ved behandlingsbehov som en ser strekker seg utover dette overføres pasienten til annet omsorgsnivå. Pasienter som har medisinske behov utover det kommunale tilbudet, eller ved endring i tilstand som det kommunale tilbudet ikke har kompetanse til, overføres til sykehus.

Rehabiliteringsplasser 
Heldøgnstilbud for brukere som trenger omfattende rehabilitering. Det legges vekt på brukerens egen vilje til å gjennomgå rehabilitering. Det tverrfaglige teamet arbeider utadrettet for å sikre oppfølging når brukeren skal videre i systemet eller hjem i egen bolig. 

Rus og psykiatri, inkl. øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD)
Tilbud til pasienter med lettere og moderate psykiske helseproblemer og/ eller rusmiddelproblemer, ofte i kombinasjon med somatiske plager, der innleggelse er nødvendig for å roe eller avhjelpe en vanskelig livssituasjon.
 
Lindrende behandlingsplasser 
Lindrende behandling må baseres på behov, uavhengig av diagnose, og starte så snart behovet er til stede hos pasienten. For alle sykdomsgruppene skal behandling og omsorg for pasienter i livets sluttfase omfatte både god behandling av grunnsykdommen, og god palliativ behandling og omsorg etter de prinsipper som er nedfelt i nasjonale retningslinjer.

Tilbud til pasienter med uhelbredelig kreftsykdom, pasienter med andre kompliserte lidelser med behov for lindrende behandling og/eller omsorg med kort forventet levetid (Nevrologiske sykdommer, kronisk hjerte-, lunge- og nyresykdom, psykisk utviklingshemming, rusmiddelproblemer og psykiske lidelser).
 
Korttidsplasser i to avdelinger: Forsterket korttid og generell korttid
Tilbud om korttidsplass betyr at det tilbys en tidsbegrenset institusjonsplass. Målet med korttidsplassen er å gjøre en kartlegging av situasjonen, å sikre opptrening, bidra til å skaffe hjelpemidler osv. Hovedmålet er at alle skal komme tilbake til eget hjem etter oppholdet.

Mer om innholdet i bygget

 • Helsehuset består av åtte sengetun og inneholder 69 pasientrom med tilhørende funksjoner. Alle sengetun har postkjøkken for oppvarming/ tilberedning av tilkjørt mat. Helsehuset inneholder også et akutt- /behandlingsrom.  
 • Andre fellesrom er bl.a. et religionsnøytralt stillerom. Det er også legekontorer og laboratorium i huset. I sørenden av bygget er det et eget ambulansemottak.
 • Helsehuset er i tre etasjer og fløyene danner et tun. Her er hovedatkomst og en lun hage. Bygget er plassert nordøst på tomten og er plassert slik at det er mulig å bygge et byggetrinn to med evt. legevakt på et senere tidspunkt.
 • Bygningsmassen er på 6300 m². I tillegg kommer uteareal og veg/ parkeringsplasser. Hoveddelen av tomta er flat, men skrår opp mot gang- og sykkelvei i bakkant.