Støtte til kultur- og fritidsaktiviteter

Kort fortalt

 • Barn og unge i Tromsø skal ha mulighet til å delta i kultur- og fritidsopplevelser uavhengig av foreldrenes økonomi.  
 • Både Tromsø kommune og Nav har ulike støtteordninger du kan søke på.  
 • Du kan få støtte hos flyktningtjenesten dersom du er en del av kommunenes introduksjonsprogram.  

Fritidskortet er for barn fra 6 til 18 år som bor i områdene rundt Gyllenborg, Borgtun og Stakkevollan. Fritidskortet dekker inntil 800 kroner per halvår til fritidsaktiviteter. Du kan bruke kortet som deltakeravgift på alle typer organisert aktivitet innenfor kultur eller idrett –  du bestemmer.

Her finner du et kart med oversikt over fritidsaktiviteter for barn og unge i Tromsø.

For våren 2021 vil vi refundere kroner 800 for dem som registrerer seg og legger med kopi av kvittering for betalt avgift.

Klikk her for å søke om Fritidskortet.

Fra høsten 2021 vil tilbudet gjelde for alle barn og unge mellom 6–18 år i kommunen.
NB! Søknadsportalen for høsten er ikke åpnet.

Hva dekker fritidskortet?

Fritidskortet dekker deltakeravgift på en eller flere aktiviteter med inntil 800 kroner per barn per halvår. Treningsavgift, spillerlisens og kontingent med mer er inkludert i ordningen og aktiviteten må være organisert å skje minst  8–10 ganger i halvåret. Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. Sportsutstyr, instrumenter og så videre dekkes ikke av Fritidskortet.

Hvem kan få fritidskortet

Barn og unge i Tromsø kommune med bostedsadresse i skolekretsene Borgtun, Gyllenborg og Stakkevollan i alderen 6 – 18 år kan få fritidskortet. Fritidskortet er personlig, og barnet skal selv velge hvilken aktivitet de ønsker støtte til. Søsken får ett Fritidskort hver. Pengene på Fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og pengene kan ikke overføres til andre søsken. Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret barnet fyller 6 år til og med kalenderåret det fyller 18 år.

Søknadsfrist

Frist for å søke om tilskudd er 30. juni.

Informasjon til lag og foreninger

Fritidskortet er et nasjonalt pilotprosjekt fra Bufdir. De tolv pilotkommunene, inkludert Tromsø, skal i 2020/21 prøve ut tilskuddsordningen. Formålet med fritidskortet er å gjøre det enklere for barn og unge til å delta på fritidsaktiviteter. Tromsø kommune har fått innvilget cirka 3 millioner kroner som skal deles ut høst 2020 og vår 2021 til barn og unge i skolekretsene Borgtun, Gyllenborg og Stakkevollan.

Kommunen vil i første del av prosjektperioden refundere deltakeravgift direkte til deltakere i målgruppen bosatt innenfor de nevnte skolekretsene. Tromsø kommune vil gjennom stikkprøver kontrollere at aktiviteten tilfredsstiller våre kriterier for lag og foreninger og at den noen deltaker har oppgitt rett informasjon. Fremover vil vi utvikle et system hvor vi kan dekke deler av fakturaen direkte uten at den må være betalt på forhånd. Vi vil da involvere og informere lag og foreninger om løsningen vi ender opp med.

  Kriterier for lag og foreninger som vil tilby fritidskortaktivitet 

 •  Aktiviteten må gjennomføres minimum 8–10 ganger pr. halvår.
 •  Aktiviteten må være for barn og unge mellom 6–18 år.  
 • Det må være en mulighet for en prøveperiode før barnet binder seg til aktiviteten.
 • Trenere/aktivitetsledere skal ha gyldig politiattest. Dette gjelder for alle som jobber direkte med barn og unge.
 • Prisen på aktiviteten kan ikke øke utover normal prisvekst.

Har du spørsmål om Fritidskortet kan du sende e-post til  fritidskortet@tromso.kommune.no

Kontaktperson
Lise Fransiska Valle
Telefon: 94 19 40 89

Opplevelseskortet gir gratis inngang på flere av Tromsøs aktiviteter og kulturinstitusjoner. Barn og unge som har opplevelseskort får også ta med seg ledsager gratis. Kortet er gyldig fra januar til desember. I desember må du søke igjen dersom du ønsker kort for neste år.  

Opplevelseskortet blir gitt til barn og unge i alderen 4 til 17 år i familier med vanskelig økonomi. Med vanskelig økonomi menes sosialhjelpsnivå i seks måneder eller mer. Barn som får opplevelseskort må bo hos søker i minimum 50 prosent av tiden. Tildeling av kort til barn som bor mindre enn 50 prosent hos søker vurderes opp mot barnets mulighet for kultur- og fritidsopplevelser i tiden som tilbringes hos den andre forelderen.

Vi kan gi ut maks fire kort til en familie. Barn i familier som er langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp prioriteres.

Kortet gir tilgang til:

Er du en del av kommunens introduksjonsprogram? Da dekker Flyktningtjenesten fritidsaktiviteter og utstyr til barnet ditt. Du kan lese mer om Flyktningtjenesten her.

Ta kontakt med din veileder for mer informasjon.

Du kan søke Nav om økonomisk sosialhjelp til å dekke medlemsavgift og kontingent til fritidsaktiviteter for barn.  

Hvem kan få støtte, og hva dekkes av ordningen?

 • Familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller har økonomi på sosialhjelpsnivå kan søke.
 • Støtten skal dekke fritidsaktiviteter for barn under 18 år.
 • Du kan søke støtte til kjøp av utstyr barnet trenger for å delta i fritidsaktiviteten. Denne støtten gis etter rimeligste priser på ulike sportsbutikker.
 • Du kan søke støtte til deltakelse på én turnering eller ett stevne per år.
 • Turneringer eller stevner dekkes kun for barn over tolv år dersom arrangementet er utenbys, og da dekkes overnatting og reiseutgifter også.  
 • Utgifter til kontingent, stevner og lignende må dokumenteres.

Du finner et digitalt søknadsskjema på Nav sine nettsider.

Du kan også få skjemaet på papir ved å ringe Nav og få det tilsendt eller ved å møte opp på Nav eller i servicetorget på rådhuset. Ferdig utfylt søknad og vedlegg sendes til Nav Tromsø, postboks 6070 Langnes, 9290 Tromsø, eller leveres på Nav Tromsø i Grønnegata 122 (viktig at du ikke sender personopplysninger på e-post).

Hvem kan få støtte, og hva dekkes av ordningen?:

 • Familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller har økonomi på sosialhjelpsnivå kan søke.
 • Nav Tromsø dekker kjøp av en rimelig eller brukt sykkel.
 • Nav Tromsø dekker også kjøp av en rimelig skipakke – ski, sko og staver.
 • Dersom barnet kun bruker ski et par ganger i året kan utstyret også lånes gratis fra Turbo Tromsø. Du finner mer informasjon om Turbo Tromsø her.

Du finner et digitalt søknadsskjema på Nav sine nettsider.

Du kan også få skjemaet på papir ved å ringe Nav og få det tilsendt eller ved å møte opp på Nav eller i servicetorget på rådhuset. Ferdig utfylt søknad og vedlegg sendes til Nav Tromsø, postboks 6070 Langnes, 9290 Tromsø, eller leveres på Nav Tromsø i Grønnegata 122 (viktig at du ikke sender personopplysninger på e-post).

Du kan søke om støtte til utstyr og klær barnet trenger for å delta i andre skole- og fritidsaktiviteter. Nav Tromsø vurderer i hvert enkelt tilfelle om det er noe som gis ekstra støtte til. I noen tilfeller vil du få beskjed om at dette er ment å dekkes av livsoppholdet, mens det i andre tilfeller kan gis støtte til utstyr og klær til barn ut over livsoppholdssatsen.  

Du finner digitalt søknadsskjema på Nav sine nettsider.

Du kan også få skjemaet på papir ved å ringe Nav og få det tilsendt eller ved å møte opp på Nav eller i servicetorget på rådhuset. Ferdig utfylt søknad og vedlegg sendes til Nav Tromsø, postboks 6070 Langnes, 9290 Tromsø, eller leveres på Nav Tromsø i Grønnegata 122 (viktig at du ikke sender personopplysninger på e-post).

Bob Benoni
kulturkonsulent, kultur og idrett
Telefon: 95 01 85 66

Spørsmål om opplevelseskortet og stedene:

Edlira Bllata
Nav Tromsø
Telefon: 97 58 49 57

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.